Rechtsvorm

Bureau Clara Wichmann is een stichting en heeft daarom geen winstoogmerk. De bestuursleden en leden van de commissie rechtszaken ontvangen geen beloning.

Bureau

Het bureau geeft leiding aan projecten, initieert activiteiten en rechtszaken en is verantwoordelijk voor de communicatie en coördinatie van Bureau Clara Wichmann.

Staf

Yomi van der Veen

Yomi geeft als directeur van Bureau Clara Wichmann leiding aan het Bureau. Yomi is verantwoordelijk voor de strategische positionering van Bureau Clara Wichmann en is eindverantwoordelijk voor de strategische procedures. Zij geeft leiding aan de commissie rechtszaken en het stafbureau. Yomi onderhoudt het contact met onze samenwerkingsorganisaties en heeft de leiding over de fondsenwervingsactiviteiten. Yomi informeert het bestuur over alle lopende activiteiten.

Mr. Rajae Azaroual

Rajae is jurist bij Bureau Clara Wichmann en is gespecialiseerd in het staats- en bestuursrecht en internationale mensenrechten. Zij is verantwoordelijk voor de Vrouwenrechtswinkel Amsterdam en voor VraagClara.nl vanuit onze alliantie Ditwerktwel.nl. Rajae is gespecialiseerd in het Staats-en bestuursrecht, in internationaal publiekrecht en in gelijke behandeling. Hiernaast is Rajae trainer en consultant op gebieden van diversiteit, inclusie & gelijkwaardigheid.

Mr. Linde Bryk

Linde is verantwoordelijk voor de strategische rechtszaken van Bureau Clara Wichmann. Zij houdt zich bezig met het uitzetten van de strategie wat betreft rechtszaken en de daarmee samenhangende belangenbehartiging, samenwerking met partnerorganisaties en het cultiveren van pro-bono-relaties. Linde vertegenwoordigt het Bureau extern in kwesties die verband houden met de strategische rechtszaken. Naast haar werk voor Bureau Clara Wichmann is Linde directeur van de Business & Human Rights Clinic aan de Universiteit van Amsterdam.

Lilianne Ploumen

Lilianne Ploumen is senior adviseur bij Bureau Clara Wichmann en de Vrouwenrechtswinkel Amsterdam. Zij levert een bijdrage aan strategische rechtszaken en adviseert over maatschappelijke en politiek ontwikkelingen op het gebied van gendergelijkheid. Lilianne gaat ons internationaal netwerk uitbreiden en verstevigen en werkt aan intensievere internationale samenwerking ten behoeve van strategische juridische procedures.

Claudia Batstra

Claudia werkt als staflid ondersteuning strategische rechtszaken bij Bureau Clara Wichmann, en werkt specifiek aan de Siliconenzaak. Zij is het eerste aanspreekpunt voor gedupeerden en werkt aan de administratie, communicatie en strategie van deze rechtszaak. Clauria studeert Rechtsgeleerdheid aan Universiteit Utrecht. Ook is zij coördinator van het juridisch team en secretaris van de Rotterdamse studentenvakbond STUUR.

Dr. mr. Marlies Vegter

Marlies is jurist bij Bureau Clara Wichmann en is gespecialiseerd in arbeidsrecht, werkgeversaansprakelijkheid en non-discriminatierecht. Zij is verantwoordelijk voor de vestigingen West en Noord van de Vrouwenrechtswinkel Amsterdam. Naast haar werk bij Bureau Clara Wichmann is Marlies werkzaam als supervisor en coördinator van de Fair Work and Equality Law clinic van de Universiteit van Amsterdam, plaatsvervangend raadsheer in het gerechtshof Den Haag, lid van het European Network of legal experts in gender equality and non-discrimination en lid van verschillende klachtencommissies op het gebied van ongewenst gedrag op het werk. 

Algemeen bestuur

Het bestuur van de stichting Bureau Clara Wichmann wordt gevormd door:

Dr. mr. Lyn Tjon Soei Len (Voorzitter)

Lyn is voorzitter binnen het bestuur van Bureau Clara Wichmann. Ze is werkzaam als assistent professor aan the Ohio State University. Ze doet onderzoek naar de relatie tussen privaatrecht en sociale onrechtvaardigheid en concentreert zich op het snijvlak van gender, ras en markten. Haar boek, Minimum Contract Justice, onderzoekt de kruising van sociale onrechtvaardigheid en contractenrecht in het geval van consumentencontracten voor goederen die door vrouwen in wereldwijde sweatshops worden geproduceerd.

Mr. Anita de Casparis (Penningmeester)

 

Anita is penningmeester binnen het bestuur van Bureau Clara Wichmann. Ze is werkzaam bij Mazars als belastingadviseur en is hier actief in de nationale en internationale belastingpraktijk, waarbij ze ondernemers en vermogende particulieren fiscaal adviseert en begeleidt. In 2017 werd Anita benoemd tot Global Head of Tax bij Mazars. In de rol van Global Head of Tax is ze breed verantwoordelijk voor de verdere professionalisering en uitbouw van tax binnen Mazars.

Prof. dr. mr. Anniek de Ruijter

Anniek is lid van het bestuur van Bureau Clara Wichmann. Naast haar werk voor Bureau Clara Wichmann is Anniek hoogleraar aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam.

Beoordelingscommissie Rechtszaken

De Beoordelingscommissie Rechtszaken wordt gevormd door strategische juridische adviseurs. De commissie beoordeelt of een strategische rechtszaak of een proefproces binnen de statuten en doelstellingen van het Bureau Clara Wichmann past. De commissie adviseert de directeur van het bureau en het bestuur over de wenselijkheid van het voeren van een procedure en de toedeling van middelen vanuit het rechtszakenfonds voor het starten van een rechtszaak.

De strategische juridische adviseurs zijn:

mr. Elena Deliran

mr. Margreet Hemmes

mr. Jelle Klaas

mr. Nawal Mustafa

mr. Heidi Lichteveld

mr. Janneke van der Kroon

mr. Sofja Goldstein

dr. mr. Natasa Nedeski

dr. Doutje Lettinga

mr. Jennifer  Alspeer 

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de uitvoering van werkzaamheden en de uitoefening van bevoegdheden van Bureau Clara Wichmann. Dit orgaan heeft de verantwoordelijkheid toezicht te houden op de doelrealisatie en de missie van het Bureau.

De Raad van toezicht wordt gevormd door:

Monique Steijns

Cristina Guerrero Paez

Regien de Graaff

Beoordelingscommissie Onderzoek & Wetenschap

Voor het onderzoeken van de implicaties van toekomstige of bestaande regelgeving zal Bureau Clara Wichmann soms een oproep publiceren, waarvoor onderzoekers of onderzoeksgroepen zich kunnen opgeven om hieraan mee te werken.

De Beoordelingscommissie Onderzoek & Wetenschap wordt gevormd door:

dr. mr. Anja Eleveld

prof. dr. Mies Westerveld

dr. mr. Nuna Zekic

Netwerk van Experts

De aan het netwerk van experts verbonden juristen zijn allen specialist op een rechtsgebied en ondersteunen in algemene zin het belang van de ontwikkeling van gelijke rechten voor mannen en vrouwen. Zij dragen op geen enkele wijze verantwoordelijkheid voor de standpunten of zienswijzen van Bureau Clara Wichmann, noch voor de juridische procedures die door het Bureau worden gesteund of gevoerd.

Bestuursrecht:  prof. dr. Inge van der Vlies >>

Gezondheidsrecht: prof. mr. Aart Hendriks >>

Mensenrechten: prof. mr. Jenny Goldschmidt >>

Straf- en familierecht: mr. Marjet van der Lecq >>

Arbeidsrecht: mr. Eva Cremers, mr. Astrid Helstone >>

VN- Vrouwenverdrag:  mr. Eva Cremers >>

Personen- en Familierecht:  mr. Gabi van Driem >>

EHRM: prof. mr. Tom Barkhuysen >>

Diversiteit

Diversiteit is essentieel voor het nastreven van onze doelstelling: het verbeteren van de rechtspositie van alle vrouwen in Nederland. Bureau Clara Wichmann streeft daarom naar een divers bestuur en bureau op basis van gender, ras, etniciteit, seksuele oriëntatie, sociaal-economische achtergrond, religie en leeftijd. Bekijk hier het beleidsstuk diversiteit.

Samenwerkingen

Vereniging Vrouw en Recht

De Vereniging voor Vrouw en Recht ‘Clara Wichmann’ is een platform van juristen met interesse voor vrouw en recht in Nederland. De Vereniging stelt zich ten doel: het verbeteren van de rechtspositie van vrouwen en het bieden van een netwerk aan juristen en aanverwanten met interesse voor vrouw en recht.

Er is inhoudelijke samenwerking tussen het bestuur van de Vereniging Vrouw en Recht en het bestuur van Bureau Clara Wichmann. Beide organisaties zijn voortgekomen uit het voormalige Clara Wichmann Instituut.

Alliantie ‘Samen Werkt Het!’

Met ingang van 1 januari 2018 maakt Bureau Clara Wichmann deel uit van de Alliantie Samen Werkt Het! Deze alliantie bestaat uit vijf organisaties: WOMEN Inc., Movisie, Wo=Men, NVR en ons Bureau. Voor een periode van vijf jaar is er een strategisch partnerschap aangegaan met het Ministerie van OCW.

De doelstelling van de Alliantie Samen Werkt Het! is om een betere balans tussen werk en zorgtaken voor elkaar te krijgen en dan met name voor vrouwen die in een financieel lastig parket zitten.

Voor dit doel organiseert het Bureau expert meetings en verricht juridisch onderzoek. Daarnaast wordt gewerkt aan digitale toegang tot juridische informatie om vrouwen te helpen keuzes te maken en ondersteuning te vinden.

Public Interest Litigation Project (PILP) van het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM)

Het PILP van het NJCM voert strategische procedures voor mensenrechten in Nederland. Op verschillende thema’s, waaronder privacy, het recht op demonstratie en staatloosheid, maar ook op vrouwenrechten. Op die dossiers werkt het PILP in de regel altijd samen met Bureau Clara Wichmann. www.pilpnjcm.nl