Abortus keuzehulp door Siriz

Bureau Clara Wichmann heeft verschillende juridische stappen moeten zetten tegen de overheid om via de Wet openbaarheid van bestuur informatie te verkrijgen over op welke manier overheidsgeld voor keuzehulp bij ongewenste zwangerschap aan Siriz werd gegeven.

Uit een grote hoeveelheid interne documenten van het ministerie VWS bleek dat Christelijke abortushulpverlening organisatie Siriz jarenlang meer geld kreeg dan andere hulpverleningsorganisaties.

Siriz is een Christelijke organisatie met sterke bestuurlijke en financiële banden met de Vereniging voor het ongeboren kind (VBOK). Al geruime tijd bestaat het vermoeden dat het geld dat bedoeld is om de zelfbeschikking van vrouwen te verbeteren, eigenlijk wordt ingezet voor een verkapte anti-abortus agenda. De missie die Siriz steeds bleef uitdragen ten tijde van de subsidieverlening was namelijk dat ze erop gericht was ‘een maatschappelijk klimaat te creëren waarin de beschermwaardigheid van het ongeboren leven wordt erkend’.

Uit onderzoek van NRC Handelsblad blijkt dat juist Siriz – terwijl er zoveel vragen werden gesteld over de mogelijke vooringenomenheid van de organisatie tegen abortus – jarenlang een stuk meer geld kreeg dan de andere organisaties die deze hulpverlening aanboden. Waarom de hulp van Siriz zoveel meer geld moet kosten blijft onduidelijk, gezien de organisatie grotendeels gebruik maakt van vrijwilligers.

Het onderzoek laat zelfs zien dat keer op keer ambtenaren de staatssecretaris waarschuwden dat Siriz zoveel extra geld kreeg dat er waarschijnlijk sprake was van onrechtmatige Staatssteun. Desalniettemin bleef het overheidsgeld naar Siriz toe stromen. 

‘Vrouwen hebben jarenlang gestreden voor veilige abortussen, inclusief goede keuzehulp. Het geld dat hiervoor vanuit de overheid wordt vrijgemaakt, maakte onderdeel uit van deze strijd.  Als blijkt dat dit geld nu wordt ingezet voor een puur politieke agenda, of zelfs om een anti-abortusorganisatie omhoog te houden, dan heeft dit niks te maken met de zelfbeschikking van vrouwen. We mogen hopen dat Kamerleden hierop actie ondernemen. Als blijkt dat er echt sprake was van staatssteun, en dat andere organisaties benadeeld zijn,  dan kan ik me voorstellen dat er een vordering kan komen richting Siriz om het geld terug te betalen.’

Aldus Anniek de Ruijter, directeur Bureau Clara Wichmann.

Bureau Clara Wichmann heeft aan de hand van de Wob-stukken een tijdlijn opgesteld:

Financiering Siriz loopt door

15 september 2021

Siriz wordt nog steeds gefinancierd door het Ministerie van VWS, via de aanbestedingsconstructie. Siriz’ doelen en missie is niet veranderd en uit de jaarverslagen blijkt dat het doel van de…

Lees meer

Amendement aangenomen: €1,5 miljoen naar Siriz

10 augustus 2021

De Kamer neemt uiteindelijk een amendement aan om (i) aan Siriz jaarlijks 1,5 mio subsidie te verstrekken; en (ii) jaarlijks een aanvullende subsidie van 1,0 mio te verstrekken voor het…

Lees meer

Siriz ‘voldoet’ aan kwaliteitseisen, ondanks sturende gesprekken

1 juli 2020

Siriz zou voldoen aan de kwaliteitseisen, volgens de deskundigencommissie en de Tweede Kamer. Dat één van de 9 bij Siriz opgenomen keuzehulpgesprekken sturend was, wordt als incident beschouwd.

Lees meer

Kamervragen over voorgenomen fusie VBOK & Siriz

11 juni 2019

Er worden kamervragen gesteld nav de voorgenomen fusie tussen VBOK en Siriz. De stichtingen fuseren uiteindelijk niet, maar de bestuurlijke en financiële banden blijven behouden.

Lees meer

Siriz krijgt aanbesteding

6 mei 2019

Siriz krijgt de aanbesteding, nadat de kamer erop vertrouwt dat de toetsing aan de objectieve kwaliteitscriteria volstaat.

Lees meer

Opening aanbesteding, drie partijen naast Siriz

18 april 2019

De open house is geopend en er melden zich naast Siriz drie partijen. De Kamer is kritisch, vanwege de verwevenheid met VBOK. Er worden moties ingediend die de Minister zouden verplichten de…

Lees meer

Siriz en VBOK voornemens te fuseren

29 maart 2019

Siriz en VBOK zijn voornemens te fuseren, blijkt uit een gespreksverslag van het Ministerie van VWS.

Lees meer

Opnieuw onrechtmatig overbruggings- krediet

9 maart 2019

Opnieuw kent de staatssecretaris overbruggingskrediet toe aan Siriz, na afraden van ambtenaren wegens onrechtmatige staatssteun.

Lees meer

Siriz bij anti-abortusevenement ‘Week van het Leven’

29 november 2018

Siriz neemt deel aan het anti-abortusevenement ‘Week van het Leven’ (wob doc. 46), waarna kamervragen worden gesteld. Dit leidt tot nieuwe vragen over de verwevenheid van Siriz met VBOK.

Lees meer

Objectieve kwaliteitseisen aan aanbesteding

23 november 2018

Er worden (eindelijk) objectieve kwaliteitscriteria voor de aanbestedingsconstructie gevormd: keuzehulpgesprekken mogen vanaf nu niet meer sturend zijn en de missie en doelstellingen van een organisatie mogen geen invloed hebben op de…

Lees meer

Staatssecretaris kent overbruggings- krediet ondanks afraden

20 november 2018

In een e-mailwisseling adviseren ambtenaren de Staatssecretaris om Siriz geen overbruggingskrediet toe te kennen, aangezien dit onrechtmatige staatssteun zou zijn. De Staatssecretaris besluit om dit toch te verstrekken.

Lees meer

Duidelijkheid banden Siriz en VBOK

31 oktober 2018

Er wordt voor het eerst duidelijk hoe nauw de bestuurlijke en financiële banden tussen VBOK en Siriz zijn als de statuten van Siriz met de Kamer worden gedeeld.

Lees meer

Kamer wil inspraak financiering

15 oktober 2018

Er worden opnieuw kritische kamervragen gesteld door Ploumen (PvdA) en Ellemeet (GroenLinks). Van der Staaij (SGP) spreekt van een ‘lastercampagne’ tegen Siriz, de staatssecretaris geeft aan dat hij de ‘werkwijze…

Lees meer

Staatssecretaris adviseert Siriz

5 oktober 2018

Na een kritisch artikel van de Groene Amsterdam mailt de Staatssecretaris aan Siriz ‘of het niet zou helpen als Siriz transparant is over hun christelijke achtergrond, waar niks mis mee is’.

Lees meer

PvdA & GroenLinks: subsidie naar FIOM

24 september 2018

Kamerleden Ploumen (PvdA) en Ellemeet (GroenLinks) dienen een motie in om de subsidie aan Siriz naar het FIOM over te hevelen, wegens twijfels over de neutrale zorgverlening door Siriz. Dit…

Lees meer

Siriz ontvangt wederom verboden subsidie

18 april 2018

Siriz ontvangt een subsidie van €1.028.101,- omdat de Staatssecretaris de subsidie wel wil verstrekken, ondanks hij op de hoogte is dat deze niet staatssteunproof is. Uit een e-mailwisseling blijkt dat dit…

Lees meer

Ongeoorloofde staatssteun, maar subsidie blijft

22 maart 2018

De Staatssecretaris van VWS wordt geadviseerd om Siriz opnieuw subsidie te laten aanvragen, omdat er sprake is van ongeoorloofde staatssteun in de jaren 2017 en 2018. Omdat het subsidiejaar al loopt,…

Lees meer

Vragen GroenLinks over onafhankelijkheid Siriz

1 november 2017

Er worden door GroenLinks voor het eerst kritische kamervragen gesteld over de objectiviteit en onafhankelijkheid van Siriz. De vraag is of Siriz neutrale keuzehulp kan bieden als Siriz ook verbonden is…

Lees meer

Opnieuw tekortkomingen subsidiebeheer VWS

13 juli 2017

De Algemene Rekenkamer constateert opnieuw tekortkomingen in het subsidiebeheer van VWS. Dit betreft een onvoldoende staatssteuntoets, reviewbeleid en gebruik van een misbruikregister. Hiernaast ontbraken veel wettelijke grondslagen en werden subsidies…

Lees meer

Staatssecretaris: subsidie Siriz structureel

10 november 2016

De staatssecretaris van VWS doet de toezegging dat de subsidie aan Siriz niet gekort wordt en structureel blijft en dat het aan de Kamer is om hierover te oordelen. Dit…

Lees meer

SGP lobby voor Siriz

4 oktober 2016

Uit een nota blijkt dat de SGP langere tijd heeft gelobbyd tegen de afbouw van de subsidie aan Siriz en dat Kees van der Staaij (SGP) al langere tijd op de…

Lees meer

Onderzoek: Siriz niet neutraal

4 oktober 2016

Uit een onderzoek wordt opnieuw geconstateerd dat FIOM ten opzichte van Siriz de meer “neutrale” organisatie is en dat Siriz banden heeft met de VBOK. Hier wordt op dat moment…

Lees meer

VBOK doneert ruim miljoen aan Siriz

23 augustus 2016

Uit de subsidievaststelling blijkt het VBOK €1.111.570,- doneerde aan Siriz in 2015.

Lees meer

Subsidie Siriz niet ‘staatssteunproof’

17 december 2015

Uit een interne notitie blijkt dat de subsidie aan Siriz niet staatssteunproof is, waardoor het Ministerie van VWS dit niet mag financieren.

Lees meer

Siriz benadrukt rechten ongeboren kind

10 november 2014

In het activiteitenverslag over 2014 dat Siriz bij de subsidieaanvraag voor 2015 (die structureel zal worden) benadrukt Siriz de banden met VBOK en de rechten van het ongeboren kind en dat…

Lees meer

Structureel €1,5 miljoen, verboden staatssteun?

16 september 2014

Er wordt een structurele subsidie van €1,5 miljoen voor Siriz begroot voor de jaren 2015- 2019. Het Ministerie van VWS was toen al bezig met de vraag of deze wijze…

Lees meer

Siriz krijgt €1 miljoen extra

1 januari 2014

In een voorbereidende nota voor een gesprek met de SGP blijkt dat Siriz per 2015 €1 miljoen euro meer gaat ontvangen uit subsidie. Een ambtenaar merkt dan al op dat…

Lees meer

Nota: minder draagvlak voor subsidie Siriz

13 november 2013

In een nota over subsidieverlening aan Siriz en FIOM wordt vermeld dat er verminderd maatschappelijk draagvlak is voor subsidie aan Siriz, wegens de christelijke achtergrond. Hiernaast wordt de juridische haalbaarheid (legaliteit)…

Lees meer

SGP wil financiering Siriz

30 oktober 2013

Eind 2013 diende SGP een amendement in om de keuzehulp voor onbedoelde zwangerschap toch weer landelijk te financieren, aan Siriz. Er is op dat moment bij de Kamer al bekend…

Lees meer

Amendement GroenLinks over subsidie FIOM

30 oktober 2013

Linda Voortman (GroenLinks) dient een amendement in om de subsidie voor keuzehulpgesprekken aan FIOM nieuw leven in te blazen, maar zegt niks over de subsidie aan Siriz.

Lees meer

SP wil heroverweging subsidies

30 oktober 2013

In een kamerdebat over de subsidie van keuzehulpgesprekken stelt kamerlid Renske Leijten (SP) dat de subsidie aan het FIOM heroverwogen moet worden, ook gezien de christelijke inslag van Siriz/VBOK.

Lees meer

ChristenUnie en SGP benadrukken belang Siriz

29 oktober 2013

De ChristenUnie en de SGP benadrukken in een kamerdebat het belang van de landelijke subsidie aan Siriz, gezien hun wens dat vrouwen goede voorlichting krijgen zodat ‘ze niet de zware…

Lees meer

Christelijke waarden duidelijk in subsidieaanvraag

26 september 2013

In de nieuwe subsidieaanvraagwordt door Siriz uitgebreid gesproken over haar christelijke achtergrond als Vereniging voor de rechten van het ongeboren kind (VBOK) en wordt genoemd dat het VBOK is ontstaan…

Lees meer

Ministerie kent focus op ongeboren kind

23 mei 2013

Overleg tussen Ministerie VWS en Siriz, waarbij wordt gesproken over de voortzetting van de subsidieverlening. Uit de gespreksnotitie blijkt dat het Ministerie op de hoogte was van dat Siriz keuzehulpverlening…

Lees meer

Subsidie toegekend voor 2013

5 november 2012

Er wordt opnieuw subsidie toegekend aan Siriz voor het jaar 2013: €263.836,-.

Lees meer

Kamervragen subsidieafbouw FIOM

24 september 2012

Er worden kamervragen gesteld over de afbouw van de subsidie aan FIOM (sinds 2011), wegens afname van het taboe en uitbesteding aan gemeenten op grond van de Wmo.

Lees meer

Subsidiebeheer Ministerie niet op orde

16 mei 2012

De Algemene Rekenkamer concludeert dat het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, die de subsidie verstrekt aan Siriz, haar subsidiebeheer niet op orde heeft.

Lees meer

Subsidie toegekend voor 2012

12 november 2011

Er wordt €268.221,- subsidie toegekend voor het jaar 2012. Zie hier het subsidiebesluit.

Lees meer

Siriz ontvangt subsidie

21 december 2010

Siriz ontvangt subsidie van €270.000 voor keuzehulpgesprekken voor het jaar 2011. Klik hier voor het subsidiebesluit.

Lees meer

Subsidieaanvraag Siriz

1 oktober 2010

Siriz vraagt subsidie aan voor keuzehulpgesprekken. In de aanvraag staat hun visie omschreven: ‘Siriz is ervan overtuigd dat vanaf de conceptie nieuw leven bestaat. Het ongeboren leven heeft er recht…

Lees meer

Oprichting Siriz

30 augustus 2010

Siriz is in augustus 2010 opgericht en ontving op dat moment subsidie voor de opvang van tienermoeders voor het opvanghuis in Gouda. FIOM ontving tot 2013 subsidie voor abortus keuzehulpgesprekken,…

Lees meer

Achtergrond

Siriz is een christelijke organisatie ter bescherming van het leven van het ongeboren kind. Het geld voor de keuzehulp bij een ongewenste zwangerschap is bedoeld voor zorg voor vrouwen*, maar gaat nu naar een organisatie die zich voornamelijk richten op het ongeboren leven. Hierbij staan vrouwenrechten en het zelfbeschikkingsrecht niet centraal. Op deze manier biedt het kabinet geen garanties dat het recht van vrouwen om zelf een afweging te maken voldoende wordt beschermd. Zo kunnen vrouwen ongemerkt in contact komen met een organisatie die ze in de richting van het afzien van abortus stuurt.

Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) heeft in 2018 namens Siriz beloftes aan de Tweede Kamer gedaan over een grotere onafhankelijkheid van de organisatie ten opzichte van de anti-abortusorganisatie Vereniging ter bescherming van het ongeboren kind (VBOK). Siriz is voortgekomen uit de VBOK en het VBOK steunt Siriz financieel. Op deze manier zijn er geen garanties dat de hulp die Siriz verleendniet sturend is. 

Bureau Clara Wichmann staat voor onafhankelijke keuzehulpverlening en wil dat het zelfbeschikkingsrecht van de vrouw hierin centraal staat. Dit is ook een plicht die op de Staat rust. Deze plicht wordt nu, door deze keuzehulpverlening te laten uitvoeren door een organisatie die zich inzet voor het ongeboren leven, verzaakt. Daarom onderzoeken we welke afspraken tussen het ministerie en Siriz zijn gemaakt, en bezien we de mogelijkheid voor het starten van een procedure.

* Voor de leesbaarheid schrijven we hier vrouwen. We bedoelen iedereen die keuzehulp bij een abortus nodig kan hebben.

het verloop van de wob-procedure 

25 maart 2021
Bezwaar tegen Wob-besluit over Siriz gegrond verklaard

Het ministerie van VWS heeft ons bezwaar tegen het Wob-besluit (Wet openbaarheid van bestuur) over de open house constructie aan Siriz deels gegrond verklaard. Dit betekent dat er meer stukken openbaar zullen worden gemaakt over de financiering van Siriz.

Wij willen weten waarom en waarvoor deze open house financiering precies is toegekend. Daarom deden wij in mei 2019 een beroep op de Wob. Een flink aantal documenten die daarvoor belangrijk zijn, werden in eerste instantie niet openbaar gemaakt of zwart gelakt. Daartegen maakten we bezwaar. Nu krijgen wij alsnog inzage in een deel van deze stukken.

2 februari 2021
Verzoek uitstel termijn & verloren stukken

Het cluster bezwaar en beroep van het Ministerie van VWS verzoekt ons om uitstel van de beslistermijn, deze zou aflopen op 5 maart 2021. Wij zijn hiermee akkoord gegaan. Hiernaast zou Siriz het documentvoorstel voor inzet van de VWS-subsidie op het terrein van preventie na de hoorzitting toesturen. Op 2 februari ontvingen wij bericht dat dit document niet meer terug te vinden is.

13 januari 2021
Hoorzitting inzake bezwaarschrift

Op 13 januari jl. vond de hoorzitting plaats naar aanleiding van ons bezwaarschrift tegen het Wob-besluit. Deze hoorzitting was georganiseerd door het cluster bezwaar en beroep van het Ministerie VWS. Tijdens deze zitting konden beide partijen hun standpunten toelichten, waarop het cluster een beslissing op bezwaar zou nemen.

25 september 2020
Kamervragen opgesteld over het Wob-besluit

Omdat we het niet eens waren met het Wob-besluit en zo snel mogelijk duidelijkheid wilden over de financiering aan Siriz hebben we Tweede Kamerleden gemaild, in het bijzonder Lilianne Ploumen, met de vraag of zij opheldering konden vragen. 

20 augustus 2020
Bezwaar tegen Wob-besluit

Wij willen precies kunnen nagaan welke afspraken er zijn gemaakt en zijn het niet eens met deze beperkte inzage van de stukken, daarom maken we bezwaar tegen dit Wob-besluit. 

10 juli 2020
Wob-besluit over Siriz gepubliceerd

Omdat wij willen weten welke afspraken er precies zijn gemaakt tussen het ministerie en Siriz over de abortushulpverlening die zij bieden, deden we in mei 2019 een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Een deel van de stukken is nu gepubliceerd, maar veel documenten ontbreken of zijn zwart gelakt. 

9 mei 2019
Wob-verzoek over afspraken tussen Siriz en het ministerie

Omdat wij willen weten welke afspraken er precies zijn gemaakt tussen het ministerie en Siriz over de abortushulpverlening die zij bieden, doen we een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Aan de hand van deze documenten willen we onder andere achterhalen of er wel of geen garanties zijn dat in de hulpverlening die Siriz biedt het zelfbeschikkingsrecht van vrouwen wordt gewaarborgd. 

17 april 2019
Ongewenst: Siriz krijgt toch subsidie

Siriz krijgt wederom geld van het ministerie van VWS voor abortushulpverlening. In een brief aan de Tweede Kamer maakte Staatssecretaris Blokhuis bekend de keuzehulp rond abortus aan Siriz (en Fiom en Altra) toe te kennen via open house financiering. Hiermee kan de christelijke organisatie Siriz een belangrijk deel van de hulpverlening naar zich toe trekken. Bureau Clara Wichmann en het Humanistisch Verbond zijn het niet eens met subsidie voor Siriz voor keuzehulpverlening bij ongewenste zwangerschap. Lees hier het hele nieuwsbericht

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.