PERSBERICHT BUREAU CLARA WICHMANN

STAAT AANSPRAKELIJK VOOR ONGELIJKE BELONING VROUWELIJKE RECHTERS EN OFFICIEREN VAN JUSTITIE

Vrouwelijke rechters en officieren in Nederland krijgen structureel minder betaald dan hun mannelijke collega’s. Bureau Clara Wichmann wijst de Staat hier al jaren op en heeft de Staat hiervoor vandaag opnieuw aansprakelijk gesteld. Als de Staat op korte termijn niet aan hun bezwaren tegemoet komt, dienen rechters en Bureau Clara Wichmann een klacht in bij het College voor de Rechten van de Mens.

Ongeveer 60% van de ca. 2.700 rechters in Nederland is vrouw. De ruim 1.620 vrouwelijke rechters zijn dus in de meerderheid. Al decennia krijgen vrouwelijke rechters en officieren van justitie in Nederland echter gemiddeld minder betaald dan hun mannelijke collega’s. Dit verschil in beloning varieert van 3,5% tot bijna 10%, dus tot ruim een maandsalaris per jaar minder. Dit komt door willekeur en het inschalingsbeleid. Door dit systeem wordt in de samenleving bestaande ongelijkheid tussen vrouwen en mannen in stand gehouden en doorgezet binnen de rechterlijke macht.

Dit probleem wordt al sinds 2018 bij de Staat aangekaart. Ondanks dat onafhankelijk onderzoek bevestigt dat er een significant beloningsverschil bestaat tussen vrouwelijke en mannelijke rechters, er meermaals gesprekken zijn gevoerd door rechters, de Nederlandse Vereniging voor de Rechtspraak en Bureau Clara Wichmann met de Staat, is het beloningsbeleid nog niet aangepast. Ook weigert de Staat tot op heden de vrouwelijke rechters en officieren van justitie te compenseren voor gemist inkomen.

        Marlies Vegter, jurist bij Bureau Clara Wichmann: “Hier is sprake van een duidelijk verboden onderscheid op basis van geslacht. Het is juist de taak van de Staat om discriminatie tegen te gaan en een voorbeeldrol in te nemen als het gaat over gelijke beloning op de werkvloer. Dit is niet alleen in het belang van vrouwelijke rechters, maar juist in het belang van de rechtspraak en voor de samenleving.”

Dat Bureau Clara Wichmann namens haar achterban overgaat tot het aansprakelijk stellen van de Staat ziet zij als haar plicht. Als mensen niet gelijk behandeld worden, moet dat als een urgent probleem worden aangepakt. Ongelijke behandeling raakt mensen in hun kern. Bovendien zouden zij willen dat de Staat het goede voorbeeld geeft. Wie iets verkeerd doet, moet dat rechtzetten. Rechters vragen dat dagelijks van mensen, en nu ook van de eigen organisatie. Bovendien draagt ongelijke behandeling binnen de rechterlijke macht niet bij aan het vertrouwen in de rechtstaat.

            Marko Jovović​​​​, advocaat bij Stibbe, het advocatenkantoor dat Bureau Clara Wichmann pro bono bijstaat: “Met deze sommatiebrief geeft Bureau Clara Wichmann de Staat twee weken de tijd om toe te zeggen dat er op heel korte termijn een nieuw beloningsbeleid en een goede compensatieregeling komen. Zo niet, dan zal over worden gegaan tot het indienen van een klacht bij het College voor de Rechten van de Mens op basis van verboden onderscheid op basis van geslacht.”

De twee rechters en Bureau Clara Wichmann worden pro bono bijgestaan door advocaten mr. Fiona Stewart en mr. Marko Jovović​​​​ van Stibbe.

 

Deel dit artikel: