De rechten van de vrouwen die jarenlang dwangarbeid moesten verrichten voor kloosterorde De Goede Herder werden op vele vlakken geschonden. Dit stelt Bureau Clara Wichmann samen met 19 eiseressen, die gedwongen werden tot arbeid voor het klooster. Van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat werkten zij onbetaald in naaiateliers en wasserijen, genoten zij geen onderwijs en werden ze gedwongen tot een geïsoleerd bestaan. De vrouwenrechtenorganisatie en de slachtoffers stellen De Goede Herder aansprakelijk en eisen erkenning en genoegdoening.

Tussen 1860 en 1979 werden meisjes en jonge vrouwen tewerkgesteld in de kloosters van de Zusters van de Goede Herder. Deze vrouwen moesten dwangarbeid uitvoeren onder het gezag van de nonnen van de congregatie. Als de vrouwen geen werk verrichtten, werd dit afgedwongen door bedreiging met een straf. Dit kon variëren van het inhouden van beloningen maar ook tot afzondering in een isoleercel. Hoewel internationaal- en Europeesrechtelijke normen later zijn verduidelijkt, gold tussen 1945 en 1975 de conventie van de Internationale Arbeidsorganisatie en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens al. Deze verdragen stellen heel helder dat dwangarbeid, en zeker kinderarbeid ten strengste verboden is, zo concludeert ook het onderzoek van de Rijksoverheid uit 2019.

Liesbeth Zegveld, advocaat Prakken d’Oliveira:

De superieure houding van de Goede Herder die tot de dag van vandaag aanneemt staat in schril contrast tot het leed dat ze de vrouwen hebben aangedaan. Eindelijk hebben de vrouwen de moed om naar de rechter te gaan om erkenning voor hun lijden af te dwingen.”

Nataša Nedeski, strategisch juridisch adviseur Bureau Clara Wichmann:
“De jaren van dwangarbeid bij De Goede Herder hebben duizenden vrouwen getraumatiseerd. Het is ontoelaatbaar dat dit verwerpelijke regime van de kloosterorde al die jaren heeft kunnen plaatsvinden in Nederland. Wij stellen samen met de eiseressen De Goede Herder aansprakelijk en willen dat het de materiële en immateriële schade gaat compenseren.”

Volgens Bureau Clara Wichmann en mensenrechtenadvocaat Liesbeth Zegveld is er op vele vlakken onrechtmatig gehandeld  Er is sprake van een schending van het recht op onderwijs, het verbod op (fysieke en psychische) mishandeling en het verbod op (kinder)dwangarbeid. De organisatie zet samen met de eiseressen in op erkenning van de misstanden en schadevergoeding van de materiële en immateriële schade.

 

Deel dit artikel: