Op 10 januari ondertekende Bureau Clara Wichmann samen met ruim 50 organisaties de (follow-up) schaduwrapportage, opgesteld door het Netwerk VN-Vrouwenverdrag. In dit rapport worden aanbevelingen gedaan aan het VN Committee on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW), omtrent de naleving door de Nederlandse Staat van het VN-vrouwenverdrag.

Achtergrond
Op 18 december 1979 is het VN-Vrouwenverdrag aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. In de eerste artikelen van het Verdrag wordt het discriminatieverbod uitgewerkt. Daarna bevat het bepalingen die de gelijke rechten van vrouwen op tal van terreinen nader omschrijven, waaronder politiek en openbaar bestuur, werk en inkomen, opleiding, gezondheid, nationaliteit, huwelijk en familieleven.

Inmiddels hebben 189 landen het verdrag geratificeerd, Nederland deed dat in 1991.

Het VN-Vrouwenverdrag bepaalt dat iedere staat iedere vier jaar een verslag moet uitbrengen. Dit moet gaan over de stand van zaken met betrekking tot de implementatie en geboekte vooruitgang op het gebied van gelijke behandeling van mannen en vrouwen. De statenrapportages dienen gericht te zijn aan het CEDAW-comité. NGO’s kunnen door middel van schaduwrapportages hun eigen commentaar geven op deze regeringsrapportages en de naleving van het VN-Vrouwenverdrag.

CEDAW in dialoog met Nederlandse regering
Op 10 november 2016 ging het CEDAW-comité in dialoog met de Nederlandse regeringsdelegatie over de naleving van het VN-Vrouwenverdrag in Nederland. In de Concluding Observations 2016 van het CEDAW Comité werd de Nederlandse regering verzocht tussentijds te rapporteren op de volgende onderwerpen/paragrafen:

  1. a. de opname van genderstereotypering als vorm van discriminatie in de Mediawet;
    b. de ontwikkeling van effectief strategisch beleid ter bestrijding van discriminerende sekse-stereotypering en het stimuleren van positieve en niet-stereotype beeldvorming van vrouwen en meisjes;
    c. onderzoek naar de impact van seksistische beeldvorming, onder meer of deze aanleiding geeft tot geweld tegen vrouwen en meisjes.
  2. De systematische verzameling van data over de verschillende vormen van geweld tegen vrouwen, uitgesplitst naar leeftijd en soort geweld, beschermingsmaatregelen, vervolging van de daders en de opgelegde straffen.
  3. De geleverde inspanning om dicriminatie omtrent zwangerschap en seksuele intimidatie te onderzoeken, te vervolgen en te bestraffen.

Follow-up Schaduwrapportage
Op 10 januari 2019 is deze follow-up schaduwrapportage naar het CEDAW Comité gestuurd.

Deel dit artikel: