Een pensioenfonds mag geen onderscheid maken naar geslacht. Dit was wel het geval bij het nabestaandenpensioen van het ING Pensioenfonds. Het pensioenfonds hanteerde een kortingsregeling voor het geval de echtgenoot of partner van de deelnemer meer dan tien jaren jonger zou zijn dan de deelnemer.

Kortingsregeling

Het College voor de Rechten van de Mens had al uitgemaakt dat deze kortingsregeling ongeoorloofd indirect onderscheid naar geslacht oplevert. Vrouwen zijn immers vaak (veel) jonger dan hun mannelijke echtgenoot dan andersom en worden dus veel vaker benadeeld door deze kortingsregeling.

Bureau Clara Wichmann had samen met een aantal andere organisaties een verzoek gedaan aan de Procureur-Generaal om cassatie in het belang der wet in te stellen. De Procureur-Generaal heeft aan dit verzoek gehoor gegeven.

oordeel

De Hoge Raad heeft op 18 december 2015 uitspraak gedaan over de mogelijkheden die een pensioenfonds heeft om een – voor vrouwen discriminatoire – kortingsregeling toe te passen.

De Hoge Raad oordeelde dat een pensioenfonds bij het toepassen van een discriminatoire kortingsregeling moet bewijzen dat voor het gemaakte onderscheid een objectieve rechtvaardigingsgrond bestaat, dit gelet op het fundamentele belang van een gelijke behandeling naar geslacht. Een pensioenfonds kan dus niet langer volstaan met een algemeen betoog over de kosten die zouden zijn gemoeid met een afschaffing van de kortingsregeling, maar moet met harde cijfers komen.

Bureau Clara Wichmann is blij met deze uitspraak en zal de verdere ontwikkelingen met betrekking tot de kortingsregeling blijven volgen.

Deel dit artikel: