Voor slachtoffers van seksueel misbruik is het lastig om hun schade vergoed te krijgen. Als daders onvermogend zijn blijven slachtoffers zelf met hun (aanzienlijke) schade zitten. Bureau Clara Wichmann steunde vanaf 2004 een zaak waarbij werd geprobeerd de schade op de verzekering van de dader te verhalen.

Mededingingswet

Een slachtoffer van seksueel misbruik probeert haar schade vergoed te krijgen van de AVP-verzekeraar van de dader. Deze heeft, op advies van het Verbond van Verzekeraars, de polisvoorwaarden aangepast, waardoor alle schade ontstaan ten gevolge van seksuele handelingen van dekking wordt uitgesloten. De procedure stelt de vraag centraal of deze massaal door verzekeraars overgenomen wijziging in de polisvoorwaarden strijdig is met de Mededingingswet, nu er sprake zou zijn van kartelvorming.

Het bestuur van Bureau Clara Wichmann is van mening dat het slachtoffer haar schade uitbetaald moet krijgen door de verzekering van de dader. Het bureau stond garant voor de proceskosten en betaalt de griffierechten.

Uitspraak teleurstellend.

De Rechtbank Utrecht heeft op 6 juli 2005 de vordering afgewezen. Ook in hoger beroep is de vordering door het Gerechtshof te Amsterdam op 3 juli 2008 afgewezen. Bureau Clara Wichmann heeft in 2009 cassatieadvies ingewonnen en heeft een cassatie dagvaarding uitgebracht.

De zaak stond voor advies bij de Advocaat Generaal in februari 2010. Het ging in cassatie met name om de vraag of de AVP verzekeraar van de dader een beroep toekomt op de uitsluiting van de polis in seksuele gedragingen. Deze uitsluiting is naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet onaanvaardbaar en ook niet strijdig met de Mededingingswet, aldus de Hoge Raad. De Hoge Raad volgt het advies van de Advocaat Generaal en verwerpt het cassatieberoep.

Deel dit artikel: