Bureau Clara Wichmann steunde een zaak van slachtoffer met een borderline stoornis die gedurende zeven jaar is misbruikt door haar vader. Zij is psychisch ernstig beschadigd. De rechter is van oordeel dat vader niet aansprakelijk is voor de gehele schade en dat slechts een deel van de geëiste schadevergoeding hoeft te worden betaald. De advocaat en het slachtoffer gingen hiertegen in beroep.

Het is bekend dat 80% van de borderline patiënten seksueel misbruikervaringen hebben en dat de borderline klachten konden ontstaan na seksueel misbruik. Bureau Clara Wichmann steunde deze zaak omdat niet bewezen is dat genoemde stoornis aangeboren is en acht het van belang vast te stellen dat deze stoornis is ontstaan door en na seksueel misbruik. Het Bureau stond garant voor de proceskosten en betaalde de griffierechten.

De advocaat van het slachtoffer heeft de schade berekent op basis van de stelling dat de stoornis is ontstaan door het seksueel misbruik. De advocate begroot de schade op een bedrag ad €220.000 ex wettelijke rente.

Rechtbank

De Rechtbank Arnhem heeft bij het vonnis van 22 november 2006 aan de hand van het deskundigenonderzoek geoordeeld dat de borderline stoornis van slachtoffer is aangeboren, en niet door het seksueel misbruik is ontstaan. De rechtbank is van oordeel dat de dader behoeft 30% van de schade te vergoeden. Bureau Clara Wichmann ondersteunde het hoger beroep.

Contactverbod vader

Volgens het deskundigenonderzoek is er sprake van PTSS en van (een vorm van) een autistische stoornis. Op 1 februari 2010 heeft het hof besloten tot meervoudige comparitie. Er is een schikking in de vorm van een contactverbod voor vader getroffen. Als de zaak was doorgezet zou vader het onderste uit de kan gehaald hebben. Hij zou nu (zeer waarschijnlijk) wel toegelaten worden tot tegenbewijs dat er geen seksueel misbruik had plaatsgevonden. Dat heeft de raadsheer tijdens de comparitie wel met zoveel woorden gezegd. Dat brengt opnieuw onzekerheid en het oprakelen van het hele strafproces met zich mee.

Voor cliënte is het van groot belang dat er een eind komt aan de zaak en dat er rust komt voor haar. Partijen wonen in hetzelfde dorp en om confrontaties zoveel mogelijk te vermijden is deze overeenkomst gesloten. Deze schikking was het maximaal haalbare en de procedure is hiermee beëindigd.

Deel dit artikel: