Zwangere vrouwen worden het slachtoffer van de geldende 100 procentscontrole op Schiphol. Bij verdenking van drugssmokkel moeten zij zelf hun onschuld bewijzen door drie keer schone ontlasting te produceren. Bureau Clara Wichmann ondersteunde een klachtprocedure van een Surinaamse vrouw bij de Nationale Ombudsman.

Achtergrond

De vrouw in kwestie, een uit Suriname afkomstigeverpleegkundige, werd in 2006 voor maar liefst vijfdagen vastgezet in een cel op Schiphol omdat de marechaussee haar van bolletjes slikken verdacht. In detentie werd zij ronduit slecht behandeld. Daarnaast mogen vanwege straling zwangere vrouwen geenonderzoek met een bodyscan ondergaan maar justitieweigert ‘verdachten van drugssmokkel’ een echo-onderzoek. Met hulp van Bureau Clara Wichmann voerde de vrouw een procedure bij de Nationale Ombudsman.

Procedure

Op 6 januari 2009 heeft de Nationale Ombudsman de klacht voorgelegd aan de bij de 100%-controle op Schiphol betrokken instanties zoals de Douane, de Koninklijke Marechaussee en de Dienst Justitiëleinrichtingen. De bovenstaande klachten van mevrouw zijn ten dele gegrond verklaard.

Het verzoek om zwangere vrouwen over te brengen en te begeleiden naar een ziekenhuisvoor een echo of een MRI-scan werd niet gehonoreerd. Dit zou te veel tijd en capaciteit vergen. Het beleid op Schiphol is momenteel zo ingericht dat verdachten van het slikken van bollen uit veiligheids-overwegingen zo min mogelijk worden vervoerd en zo snel mogelijk onder professionele medische zorg in het Detentiecentrum worden gebracht.

Ter verdediging van de procedure rondom zwangere vrouwen hebben de instellingen het volgende verweer. “Met betrekking tot het aantal terechte aanhoudingenvan zwangere en vermoedelijk zwangere vrouwen heeft men vanaf april 2008 zestien zwangerevrouwen gecontroleerd waarvan 15% daadwerkelijk cocaïnebollen hadden geslikt.”

Dit laat natuurlijk onverlet dat in elk individueel geval bij de beoordeling de noodzaak van het laten voortduren van vrijheidsbenemende maatregelen,op basis van de feitelijke omstandigheden eenzorgvuldige afweging zal worden gemaakt tussen het belang van de aangehoudene zwangere verdachte enhet opsporingsbelang.

Alle betrokken instanties hebben een aantal verbeterpunten doorgevoerd onder andere naar aanleiding van deze klacht.

Schadevergoeding

Het Gerechtshof Amsterdam had in 2007 mevrouw een schadevergoeding toegekend. Deze is hogeruitgevallen dan normaal, vanwege haar zwangerschapen de onvoldoende zorg die zij in dat verband hadgekregen.

Aanbevelingen

Naar aanleiding van deze procedure zijn twee aanbevelingenvan de Nationale Ombudsman overgenomendoor het Ministerie te weten: De eerste aanbeveling betreft het realiseren van voldoende toilet voorzieningen en voldoende begeleidingscapaciteit. De tweede aanbeveling die is overgenomen is de verzoekster een gepaste compensatie aan te bieden.

Deel dit artikel: